Jaké změny nás čekají v zákoně o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v roce 2015?

28.11.2014 13:25

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh na změnu zákona č.309/2006 Sb., který se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce. Cílem této novely je uvést do praxe veškeré poznatky, které vyplynuly z jeho aplikace v předešlých letech. Navrhované změny vycházejí především z praxe a kontrol, které provádí Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce. Ministerstvo práce, za účelem zlepšení situace na pracovištích a zejména bezpečnosti, vyhlásilo a zadalo dva projekty, ze kterých bylo použito mnoho podnětů pro tento návrh. Také bylo využito poznatků samotného ministerstva z vlastních kontrol u držitelů akreditací, kteří zajišťují zkoušky fyzických osob z odborné způsobilosti např. koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Navrhované změny na rok 2015

Pro vaši rychlejší orientaci, vám ukážeme ty nejdůležitější změny, které návrh obsahuje.

Hornická činnost

 • § 1 (zákona č. 309/2006 Sb.) - vyloučit z působnosti práci na staveništi prováděné při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle zvláštního právního předpisu. A to z důvodu, že práce při těchto činnostech je již upravena jiným zákonem (České národní rady č. 61/1988 Sb).

Základní instituty práva

 • § 3 (zákona č. 309/2006 Sb.) - vyspecifikovat základní instituty práva na staveništích. Především se jedná o vymezení: zadavatel stavby, staveniště a zhotovitel, který stavbu provádí, buď on sám nebo když se na stavbě jen podílí.

Odpovědnost a povinnosti zaměstnavatele

 • § 9 odst. 1 písm. a) (zákona č. 309/2006 Sb.) - detailně popsat odpovědnost zaměstnavatele za BOZP šířeji ve všech oblastech jeho činnosti. Jedná především o to, aby zaměstnavatel zajišťoval nejen BOZP při určité výrobě nebo pracovní činnosti, která je hlavním předmětem jeho podnikání, ale také ostatní činnosti, které můžou předcházet nebo následovat
 • § 9 odst. 3 písm. d) až písm. f) (zákona č. 309/2006 Sb.) - doplnit povinnosti zaměstnavatele. Hlavně zajistit účast odborně způsobilé osoby při pravidelném hodnocení BOZP. Zařadit odborně způsobilou osobu k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Evidence a rozšíření okruhu odborně způsobilých osob

 • Zřídit evidenci odborně způsobilých osob a stanovit povinnosti při jejím vedení. V současné době již seznam je, ale nejsou v něm zveřejněny fyzické osoby, které k tomu nedali souhlas.
 • V § 12 (zákona č. 309/2006 Sb.) v souladu s novým občanským zákoníkem rozšířit okruh osob o nové - o další členy rodiny - kteří se účastní na provozu rodinného podniku.

Změny v Plánu BOZP

 • § 15 odst. 2 (zákona č. 309/2006 Sb.) odkázat na zmocnění pro schválení prováděcího právního předpisu, které se týká minimálních požadavků na plán. Dosud tato oblast není upravena a plány BOZP jsou proto až příliš obsáhlé.
 • § 15 odst. 3 (zákona č. 309/2006 Sb.) blíže specifikovat povinnost zadavatele stavby v oblasti BOZP. Zadavatel bude muset do dokumentace stavby ve fázi přípravy zahrnout požadavky na oblast BOZP. Je to z toho důvodu, aby byly náklady na BOZP zahrnuty do celkových nákladů na stavbu a zhotovitelé mohli s těmito náklady počítat.

Povinnosti a postihy zhotovitele a koordinátora BOZP

 • § 16 a § 18 (zákona č. 309/2006 Sb.) upřesnit povinnosti zhotovitele a koordinátora BOZP při přípravě stavby a při její realizaci. Cílem je možnost snadnějšího postihu zhotovitelů i koordinátorů v případě, kdy neplní zákonem dané povinnosti.
 • § 18 odst. 3 (zákona č. 309/2006 Sb.) upravit povinnosti a práva fyzické osoby (určené zadavatelem), která má místo koordinátora BOZP na starost zpracování plánu BOZP. Úprava se vztahuje například na plán BOZP na rekonstrukci transformační stanice vysokého napětí, dle zákona musí plán být vypracován osobou s odborným vzděláním, která má i vzdělání z oboru bezpečnosti práce.

Přísnější udělování akreditací

 • § 20 (zákona č. 309/2006 Sb.) upravit požadavky na MPSV v souvislosti s institutem udělování akreditací i požadavky na držitele akreditací pro zkoušky. Návrh má přinést změnu i ve způsobu platby za zkoušku – navrhuje, aby uchazeč mohl peníze uhradit v den zkoušky – před jejím zahájením (dosud je nutné uhradit nejpozději 7 dnů před termínem).

Zkoušky BOZP

 • Prováděcím právním předpisem stanovit požadavky na praktické dovednosti uchazečů o zkoušku. Současně také stanovit obsah i způsob absolvování periodické zkoušky po vypršení platnosti osvědčení. Periodická zkouška by měla být absolvována po každých 5-ti letech od první úspěšně vykonané zkoušky.

Skutková podstata přestupků

 • § 17 odst. 1 (zákona č. 251/2005 Sb.) nutnost doplnit nové skutkové podstaty přestupků fyzických osob v případě neplnění povinností zadavatele stavby. Rozšířením bude umožněno postihovat více než dosud nedodržování zákonných povinností zadavatelů staveb.
 • § 30 odst. 1 (zákona č. 251/2005 Sb.) doplnit nové skutkové podstaty správních deliktů právnických osob pro případ neplnění povinností zadavatele stavby jako právnické osoby.

Zdroj: https://www.bezpecnostprace.info/item/jake-zmeny-nas-cekaji-v-zakone-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi-pri-praci-v-roce-2015