Minimum dokumetace BOZP

 • V případě, že má zaměstnavatel více než jednoho vedoucího, měli by být písemně zpracovány odpovědnosti za BOZP na jednotlivých úsecích. Vedoucí s nimi navíc musí být prokazatelně seznámeni.
 1. Složka pracovních úrazů
  • kniha registrovaných úrazů
  • dokumentace k likvidovaným úrazům (záznamy o úrazu, korespondence)
  • doklady o přešetření úrazů a nápravných opatřeních
  • kniha úrazů umístěná na pracovištích
 2. Složka závodní lékařské péče
  • smlouva s lékařem
  • formulář pro lékařské prohlídky
  • přehled četnosti lékařských prohlídek pro jednotlivé profese
  • záznamy o provedených prohlídkách (bývají v osobních složkách zaměstnanců)
  • doklad o předání seznamů zaměstnanců padajících do III. A IV. kategorií, dle kategorizace práce
  • mělo by být stanoveno, kdo četnost prohlídek hlídá a kdo zaměstnance na prohlídku vysílá
 3. Doklady o školení vedoucích
  • osnova školení vedoucích pracovníků
  • doklad o školení vedoucích (např. osvědčení)
  • přezkušovací testy
 4. Doklady o školení BOZP zaměstnanců (s důkazy porozumění a ověření znalostí)
  • vstupní školení zaměstnanců
  • školení zaměstnanců na pracovišti
  • periodické školení
  • instruktáž na cizích pracovištích
  • záznamy o seznámení s návody
  • prokazatelné seznámeni s pracovními postupy
  • školení po pracovním úrazu
  • školení při přeřazení na jinou práci (jiné pracoviště)
  • školení po nepřítomnosti delší než půl roku
 5. Doklady o školení specifických profesí
  • záznamy o školení řidičů (a to i je-li zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem soukromím vozidlem byť jen jednou ročně kamkoli)
  • neelektrikáři (NV 194/2022 Sb.)
  • ektrikáři ( NV 194/2022 Sb.)
  • svářeči
  • vazači břemen
  • jeřábníci
  • práce ve výškách
  • lešenáři
  • obsluhy tlakových nádob
  • řidiči z povolání
  • řidiči motorových vozíků
  • obsluha kovových nádob na plyny – mimo svářeče.
  • obsluha motorových řetězových pil
  • obsluha křovinořezů
  • obsluha stavebních a zemních strojů
  • topiči nízkotlakých kotelen nad 50 kW.
  • a další
 6. Seznámení zaměstnanců s technologickými postupy a právními předpisy k zajištění BOZP při jejich práci lze provádět prokazatelně pomocí směrnic:
  1. „Organizačních“
   • směrnice rizika (vyhledaná s nápravnými opatřeními a zhodnocením)
   • seznámení s kategorizací práce
   • směrnice výdej OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků dle nař. vlády č. 390/2021 Sb. (vyhodnocené OOPP na základě vyhledaných rizik -seznam, ošetřený způsob nákupu, výdeje a likvidace proti podpisu, tabulka rizik a daných OOPP, nárokovatelné mycí prostředky, zavedený systém kontroly používání OOPP)
   • směrnice práce zakázané těhotným ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvím (hmotnosti, chemické látky)
   • směrnice ošetřující regálové hospodářství (technická dokumentace a statický výpočet používaných regálů,vedena dokumentace o pravidelné kontrole regálů 1x do roka, regály označeny nosností s počtem buněk ve sloupci)
   • směrnice ošetřující pracovní dobu, přestávky v práci, přesčasovou práci
   • směrnice traumatologický plán
   • dopravní řád
   • směrnice ochrana proti výbuchu
   • výdej ochranných nápojů
   • směrnice práce s dětmi (tato směrnice je zároveň i školicí)
   • a další
  2. „Školících“ – „ pracovní postupy“
   • seznámení s právní předpisy k BOZP
   • seznámení s kategorizací práce
   • směrnice rizika (vyhledaná s nápravnými opatřeními a zhodnocením)
   • základní povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele
   • manipulace s materiálem
   • práce ve výškách (nad 1,5 m)
   • práce s křovinořezem
   • pořádek na pracovišti
   • práce s ručním nářadím
   • práce na obráběcích strojích
   • obrábění dřeva
   • obrábění kovu
   • práce se zvířaty
   • práce v kuchyni (mastný průmysl atp...)
   • upevňování brusných nástrojů
   • a další
 7. Provozní řády
  • skladů
  • knihoven
  • sportovišť
  • učeben PC
  • učeben pro výuku manuálních dovedností
  • lakoven
  • a další
 8. Složka bezpečnostních listů k chemickým přípravkům
  • přehled používaných chemických látek a přípravků
  • jednotlivé bezpečnostní listy (složí i pro vyhledání rizik a naplnění dalších rozsáhlých povinností vyplývajících z legislativy vůči nebezpečným látkám)
 9. Složka OOPP + certifikátů k nim
  • doklady o výdeji OOPP jednotlivým zaměstnancům
  • doklady o provádění kontroly užívání OOPP jednotlivými zaměstnanci
  • doklady od výrobců o jednotlivých specifických ochranných pomůckách
  • a další
 10. Kategorizace práce
  • doklady o provedení kategorizace práce (včetně případných provedených měření hluku, prašnosti, atp.)
 11. Cizí společnost na pracovišti
  • materiály o seznámení externích dodavatelských firem s riziky, která na pracovišti hrozí...
  • „dodatky“ smluv ošetřující BOZP u odběratele
  • doklady o koordinaci prací na pracovišti
 12. Bezpečnostní značení
  • seznam umístěných bezpečnostních tabulek
  • rozkreslení značení dopravních cest...
  • technologické uspořádání pracoviště
  • zakreslení do plánů značení únikových cest
 13. Systém revizí vyhrazených zařízení
  • jmenování odpovědných osob za provoz vyhrazených technických zařízení v organizaci
  • harmonogram revizí a kontrol
  • doklady o revizích
 14. Doklady o provádění ročních prověrek BOZP
 15. Návody a místní provozně bezpečnostní předpisy pro stroje a zařízení + doklady o seznámení s nimi
 16. a mnoho dalšího, proto se nebojte zeptat, rád Vám poradím...