Přestupky na úseku bezpečnosti práce pro fyzické osoby - výše pokut

13.11.2019 15:51

Přestupky na úseku bezpečnosti práce pro fyzické osoby

Níže uvádíme přestupky na úseku bezpečnosti práce, včetně výše pokut, které při porušení povinností může dostat fyzická osoba. Informace vycházejí z § 17 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce.

Pokuta do výše 300 000 Kč

 • neplní-li informační povinnost stanovenou v § 108 odst. 2 a 3 zákoníku práce,
 • nezajistí-li spolupráci osob na jednom pracovišti, aby byli kromě zaměstnanců chráněni také zaměstnanci jiné osoby,
 • nepřizná-li odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu nad stavem BOZP v rozsahu, který je stanoven § 322 zákoníku práce,
 • nepřizná-li zaměstnancům právo účastnit se řešení otázek, které souvisejí s BOZP,
 • nezajistí-li na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky,
 • nesplní-li některou z povinností koordinátora BOZP na staveništi podle § 10 odst. 4 nebo § 18 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • nesplní-li některou z povinností odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 odst. 4 zákona o zajištění dalších podmínek BOZP.

Pokuta do výše 400 000 Kč

 • nepředá-li vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům,
 • nevede-li evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu,
 • neohlásí-li pracovní úraz a nezašle-li záznam o pracovním úrazu,
 • nevede-li evidenci osob, kterým byla uznána nemoc z povolání,
 • nedoručí-li ve stanoveném termínu oznámení o zahájení prací na stavbě, které splňuje požadavky z § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek BOZP nebo neprovede-li bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci,
 • vykonává-li činnost OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik nebo činnost koordinátora BOZP na staveništi bez příslušného oprávnění,
 • neurčí-li jednoho nebo více koordinátorů BOZP na staveništi,
 • nezajistí-li zpracování plánu BOZP na staveništi před zahájením prací nebo nezajistí-li jeho aktualizaci
 • nezajistí-li součinnost všech zhotovitelů stavby s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Pokuta do výše 1 000 000 Kč

 • nezajistí-li bezpečnost fyzických osob, které se s jejím vědomím zdržují na pracovišti,
 • neposkytne-li bezplatně OOPP, pracovní oděv, obuv, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje,
 • nevyřeší-li příčiny a okolnosti pracovního úrazu,
 • nevyhotoví-li záznam o pracovním úrazu nebo nevede-li dokumentaci ve stanoveném rozsahu,
 • neplní-li povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí podle zákonů týkající se BOZP,
 • neplní-li povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení, které jsou stanoveny v zákonu o zajištění dalších podmínek BOZP a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
 • poruší-li povinnosti týkající se organizace práce a pracovních postupů, které jsou stanoveny v zákonech o BOZP, organizaci práce a pracovních postupů a dalších,
 • nepřizná-li právo odmítnout výkon práce, o které se domnívá, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

Pokuta do výše 2 000 000 Kč

 • přenese-li náklady spojené se zajišťováním BOZP na zaměstnance,
 • nezajistí-li přijetí opatření, které jsou potřebné pro prevenci rizik,
 • nedodrží-li povinnosti při zajišťování BOZP, které jsou stanovené v § 101 až 103 zákoníku práce,
 • nesplní-li povinnost udržovat OOPP v použivatelném stavu nebo nekontroluje-li jejich používání,
 • neumístí-li bezpečnostní značky nebo nezavede-li bezpečnostní signály,
 • nepřijme-li potřebná opatření proti opakování pracovních úrazů,
 • zaměstná-li mladistvé zaměstnance a udělí-li mu práce, které vystavují ostatní zaměstnance nebo jiné osoby zvýšenému nebezpečí úrazu nebo by mohli vážně ohrozit jejich bezpečnost a zdraví,
 • nedodržuje-li opatření, které mají za cíl zamezit rizikům na pracovištích při používání chemických látek nebo látek obsažených ve směsích.

Správní delikty na úseku bezpečnosti práce pro právnické osoby

Správní delikty na úseku bezpečnosti práce pro právnické osoby jsou velmi podobné jako pro fyzické osoby. Pokuty též dosahují hranice až 2 milionů korun. Kompletní výčet správních deliktů a pokut se dočtete v § 30 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce.