NV 136/2016 Sb.

24.05.2016 08:33

Dne 29. 4. 2016 bylo v částce 52/2016 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 136/2016 Sb.,kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Vydáno na základě z. č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2016.