Novinky BOZP v roce 2024

08.01.2024 17:28

Také v roce 2024 lze očekávat celou řadu změn. Novelizován by měl být zákoník práce a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dalším právním předpisem, který má být novelizován (asi později než v roce 2024, neboť zatím se jedná o záměr), je zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Novela by měla být rozsáhlá. Zejména by se měla týkat ustanovení § 14 (činnost koordinátora BOZP, jeho pravomoce a postavení), § 15 (plán BOZP, stav nouze podle energetického zákona), § 16 (povinnosti zhotovitele ve vazbě na činnost koordinátora BOZP) a § 20 (akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti, periodických zkoušek a zvláštní odborné způsobilosti). Též by mělo dojít ke změnám v § 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Úpravy tak mají doznat i požadavky na získání a udržení kvalifikace odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (opět se uvažuje o zavedení průběžného vzdělávání). Také se možná na již několikátý pokus podaří v právním předpisu definovat obsah činnosti odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik (úkoly v oblastech metodické, poradenské a kontrolní činnosti).

Na novelu zákona by měla navázat novela nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (možná se podaří upravit obsah zkušebních okruhů teoretických znalostí pro zkoušku odborně způsobilých osob – rozšíření znalosti právních předpisů o znalost základů práva; dovednost při vedení smluvních vztahů nahradit znalostí formální úpravy dokumentů, tedy vnitřních předpisů zaměstnavatele atd.).

Uvažuje se též o novelách nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Ale to už hledíme do daleké budoucnosti, neboť legislativní proces je během na dlouhou trať. 

zdroj: https://www.bozpinfo.cz/novinky-bozp-2024